TITOVI PARTIZANI SU PRE TAČNO 77 GODINA STRELJALI 130 LJUDI: Ovo je prava istina o Bihaćkoj operaciji!

vojnici

TITOVI PARTIZANI SU PRE TAČNO 77 GODINA STRELJALI 130 LJUDI: Ovo je prava istina o Bihaćkoj operaciji!

Kolone boraca su disciplinovano marširale, prelazile brda i doline.

Grad Bihać oslobođen je 4. novembra 1942. godine. Bihaćka operacija smatra se jednom od najvećih pobeda NOV i POJ, dok je malo poznata činjenica da su partizani tada streljali 130 zarobljenih ljudi. 

U štab Prve krajiške brigade, 25. oktobra 1942., stigla je zapovest Operativnog štaba za Bosansku krajnu da se krene iz Ramića u Bravsko i Bosanski Petrovac. Kolone boraca su disciplinovano marširale, prelazile brda i doline, zatim su stigli u oslobođeni gradić i tu prenoćili. Ujutru je naređen pokret u pravcu Lipe, nedaleko od Bihaća. Borci su naslućivali veliki okršaj, svoju radost nisu krili.

Bihaćka operacija je jedna od najvećih pobeda NOV-a i POJ-a u 1942. godini. U njoj je osam brigada NOVJ-a uništilo ustaško-domobranski garnizon u Bihaću i okolnim mestima i nanelo neprijatelju značajne gubitke. Bitka za grad trajala je dva dana, a na današnji dan 1942. Bihać je oslobođen.

Osvajanjem Bihaća povezana je slobodna teritorija u Bosanskoj Krajini i centralnoj Bosni sa slobodnom teritorijom u Dalmaciji. Lici, Kordunu i na Baniji. Tako je formirana neprekidna slobodna teritorija od Karlovca do Livna na kojoj su obrazovane mnoge vojne i civilne institucije, te nastala Bihaćka republika.

Prema administrativnoj organizaciji NDH, Bihać je bio administrativno sedište velike župe Krbava i Psat.U Bihaću su se nalazile brojne civilne i vojne ustanove. Pored toga, Bihać je bio vojna baza za ofanzivno delovanje protiv jedinica NOVJ i ključno utvrđenje na strateški vaznoj komunikaciji između jadranske obale i doline Save. 

Bihać je bio baza ustaških ratnih zločinaca koji su tokom 1941. i 1942. počinili brojne masakre nad srpskim i jevrejskim civilima. Za partizane, Bihać je bila oblast sa značajnim ekonomskim i mobilizacijskim potencijalom. Relativno izolovan bihaćki garnizon predstavljao je perspektivu vojničkog uspeha i osvajanje znatnog plena u vidu oružija i vojnog materijala.

Bihaćkom operacijom znatno je uvećana slobodna teritorija. U borbama koje su trajale od 2. do 4. novembra ubijeno je 800 ustaških i domobranskih vojnika i oficira, a zarobljeno je 835 vojnika i 35 oficira sa podžupanom na čelu. Zaplenjeno je 8 artiljerijskih oruđa, 2 minobacača, preko 1500 pušaka, automata i mitraljeza. Jedinice NOVJ imale su 130 poginulih i preko 200 ranjenih boraca. Zarobljeni domobrani su većinom razoružani i pušteni, dok su ustaše uglavnom streljane. Vrhovni štab je 18. novembra izdao saopštenje o streljanju 130 zarobljenika u Bihaću.

Bihać je kasnije postao središte slobodne teritorije poznate kao Bihaćka republika. U Bihaću su se odvijale žive i značajne vojne, političke i kulturne aktivnosti. Krajem novembra održano je prvo zasedanje AVNOJ-a i USAOJ-a. Jedinice NOV i POJ su sa teritorije Bihaćke republike vršile ofanzivna dejstva na okolne garnizone. Vođene su protiv Nemaca i ustaša za Jajce, Bosanski Novi i Sanski Most, a protiv Italijana, ustaša i četnika za Livno.

Bihać je bio slobodan do 29. januara 1943. kada ga je, u sklopu operacije Vajs zauzela nemačka 7. SS divizija.

O borbama za Bihać Branko Ćopić napisao je knjigu “Delije na Bihaću”.

(AtlasPress.rs / Izvor: Espreso.rs)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*